Privacyverklaring

SZamen Gezond B.V. en SZamen V.O.F.

* Hieronder wordt ‘SZamen’ als verzamelnaam gebruikt van de partijen SZamen V.O.F. en SZamen Gezond B.V.

Privacy

Alle door de gebruiker aan SZamen verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door SZamen aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Voor meer informatie wordt verwezen naar:

Tijdens onze samenwerking sluiten wij ook een verwerkersovereenkomst, welke verbonden is aan onze overeenkomst voor opdracht. Deze is onderstaand ook te downloaden:

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. SZamen gebruikt cookies op haar website. Hier kunt u zien welke van onze websites cookies gebruiken met een uitleg over de gebruikte cookies per website. Elk van onze websites gebruikt cookies met een uitleg over de gebruikte cookies per website.

SZamen gebruikt cookies voor het verbeteren van website en de bijbehorende service die wordt geleverd. Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders iets over je voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan je eigen interesses.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Ga naar de handleiding van jouw browser en bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen. Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op.

Aansprakelijkheid

SZamen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van SZamen. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan SZamen of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SZamen mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Koppeling naar websites van derden

SZamen draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. SZamen aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SZamen is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Wijzigingen van deze voorwaarden

SZamen behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden, zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.