Algemene voorwaarden

Artikel 1. definities

Onder de volgende begrippen wordt in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden verstaan:

SZamen V.O.F., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64220117 en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie SZamen V.O.F. een Overeenkomst aangaat en/of met wie hij in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen SZamen V.O.F. en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst;
Diensten: alle werkzaamheden die SZamen V.O.F. in welke vorm en hoegenaamd ook voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, daaronder zijn in ieder geval begrepen verzuimbegeleiding, detachering, training en werving en selectie;
Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per elektronische post.

Artikel 2. toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van of met SZamen V.O.F.;
De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden zoals gehanteerd door Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SZamen V.O.F., voor de uitvoering waarvan door SZamen V.O.F. derden dienen te worden betrokken.
Indien SZamen V.O.F. niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SZamen V.O.F. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. aanbod en aanvaarding

Alle offertes en aanbiedingen van SZamen V.O.F. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege SZamen V.O.F. vervallen na het aantal dagen dat is vermeld op de offerte. Indien het aantal dagen niet is vermeld, vervalt de offerte na 30 dagen gerekend vanaf de offertedatum.
Indien Opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt SZamen V.O.F. het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na aanvaarding te herroepen onder opgave van redenen.
SZamen V.O.F. baseert haar offertes en opdrachtbevestigingen op de informatie zoals verstrekt door de Opdrachtgever, die garandeert dat deze informatie juist is.
SZamen V.O.F. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte of overeenkomst door SZamen V.O.F. is ontvangen. Indien de aanvaarding van Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SZamen V.O.F. daaraan niet gebonden.
De Overeenkomst wordt in ieder geval geacht te zijn gesloten zodra SZamen V.O.F. een opdrachtbevestiging verzendt, ofwel zodra SZamen V.O.F. een aanvang maakt met de uitvoering van de Diensten.
Indien SZamen V.O.F. op verzoek van Opdrachtgever Diensten verricht zonder dat tussen partijen volledige overeenstemming bestaat over de prijs en betalingscondities, zal Opdrachtgever SZamen V.O.F. betalen conform de bij SZamen V.O.F. gebruikelijke tarieven.
Aanvulling op en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts Schriftelijk tot stand komen.
Wanneer een wijziging of aanvulling wordt overeengekomen, geldt een wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen.


Artikel 4. informatieverschaffing

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke SZamen V.O.F. overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en kosteloos in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van SZamen V.O.F. te stellen.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan SZamen V.O.F. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.
De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra werkzaamheden door SZamen V.O.F., ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. uitvoering

SZamen V.O.F. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat, is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van SZamen V.O.F.
Indien SZamen V.O.F. het nodig acht voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, is SZamen V.O.F. gerechtigd bepaalde werkzaamheden door ondergeschikten en/of derden te laten verrichten.
SZamen V.O.F. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de samenstelling, kwaliteit en kwantiteit van het team, zijnde de persoon of de groep van personen die uitvoering geeft/geven aan de Overeenkomst. Geheel onverplicht kan SZamen V.O.F. de samenstelling van het team op verzoek van de Opdrachtgever wijzigen.
SZamen V.O.F. heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de genoemde verplichtingen uit artikel 4 heeft voldaan.
SZamen V.O.F. is in de uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SZamen V.O.F. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.
Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst van welke aard dan ook – Schriftelijk, mondeling of op welke wijze dan ook door of namens de Opdrachtgever gegeven – die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de offerte is gerekend, worden extra in rekening gebracht. Hiervoor gelden de tarieven en betalingsvoorwaarden uit de oorspronkelijke opdracht.
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. SZamen V.O.F. kan een verzoek tot wijziging weigeren zonder daarmee in gebreke te komen.
SZamen V.O.F. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.


Artikel 6. duur en beëindiging

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan en kan deze door partijen worden opgezegd mits de opzegging Schriftelijk geschiedt. De opzeggende partij dient in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.
In geval het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet van toepassing is, eindigt de Overeenkomst door de volbrenging van de Opdracht door SZamen V.O.F. of zodra de tijd waarvoor de Overeenkomst werd aangegaan is verstreken.
In geval van gewichtige redenen kan SZamen V.O.F. de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (tussentijds) opzeggen. Gewichtige redenen zijn – onder andere, doch daartoe niet beperkt – aanwezig indien en zodra: De Opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest; Ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd of in geval van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement ten laste van Opdrachtgever; Opdrachtgever overlijdt, wordt ontbonden of indien de onderneming van Opdrachtgever feitelijk wordt gestaakt;
Na het sluiten van de Overeenkomst aan SZamen V.O.F. ter kennis gekomen omstandigheden SZamen V.O.F. goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zal voldoen dan wel Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
In geval van opzegging op grond van gewichtige redenen heeft SZamen V.O.F. het recht om betaling te verlangen van Diensten of gemaakte kosten die bij de uitvoering van de Overeenkomst al zijn verricht of betaald en die reeds ten laste van SZamen V.O.F. zijn gekomen, ongeacht of die Diensten zijn verricht of kosten ten laste zijn gekomen van SZamen V.O.F. voor of nadat zich de gewichtige redenen voordeden. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet het recht van SZamen V.O.F. om, te harer keuze, de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en onverminderd het recht van SZamen V.O.F. om schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.


Artikel 7. overmacht

SZamen V.O.F. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SZamen V.O.F. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SZamen V.O.F. niet in staat is haar verplichtingen na te komen – zoals, doch daartoe niet beperkt, door ziekte, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bedrijfsstoring, oorlog en (natuur)geweld.
SZamen V.O.F. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SZamen V.O.F. haar verbintenis had moeten nakomen.
SZamen V.O.F. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover SZamen V.O.F. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SZamen V.O.F. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. honorarium

Opdrachtgever en SZamen V.O.F. kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
Indien geen prijs is overeengekomen, gelden de gebruikelijke uurtarieven van SZamen V.O.F. voor de periode waarin de Diensten worden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever.
Alle prijzen en bedragen die worden gehanteerd door SZamen V.O.F. en die voortvloeien uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting.
Kosten, zoals ter zake van reizen en verblijf, komen afzonderlijk ten laste van de Opdrachtgever, alsook alle overige heffingen of belastingen opgelegd ter zake van enige door SZamen V.O.F. te verrichten Dienst.
In geval van een Overeenkomst waarin sprake is van door de Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat SZamen V.O.F. gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
SZamen V.O.F. is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de (uitvoering van de) Overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
Opdrachtgever vrijwaart SZamen V.O.F. voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het feit dat Opdrachtgever waar dan ook, niet behoorlijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting en/of Opdrachtgever onjuiste of niet tijdig gegevens verstrekt aan SZamen V.O.F. en/of autoriteiten ter zake de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting.
Indien ten gevolge van onvoldoende en/of onjuiste informatie voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst en/of wegens een toerekenbare tekortkoming door de Opdrachtgever, voorzienbaar is dat SZamen V.O.F. haar opdracht niet (tijdig) kan volbrengen binnen de overeengekomen prijs, zal SZamen V.O.F. Opdrachtgever daarover, zo mogelijk tijdig tevoren, in kennis stellen.

Artikel 9. betaling

Facturering vindt telkens per maand plaats, tenzij partijen anders overeenkomen. SZamen V.O.F. is echter steeds bevoegd om voorafgaand aan of ter voortzetting van haar Diensten in een periode van twee maanden vooruit te factureren.
SZamen V.O.F. is gerechtigd om alleen digitaal, per e-mail, te factureren.
Facturen dienen uiterlijk binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur te zijn voldaan inclusief omzetbelasting door girale overschrijving op een ten name van SZamen V.O.F. staande bankrekening dan wel op een door SZamen V.O.F. te bepalen andere wijze.
Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,85% per maand, te rekenen over de hoofdsom.
SZamen V.O.F. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Indien SZamen V.O.F. zijn vorderingen op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever gehouden om alle kosten welke uit het incassotraject voortvloeien te voldoen aan SZamen V.O.F.. Onder de in de vorige zin bedoelde kosten wordt verstaand de totaal door SZamen V.O.F. verschuldigde kosten aan derden, welke kosten partijen fixeren op een minimum van 15% te rekenen over de hoofdsom en de wettelijke rente, met een minimum van EUR 250,00.
Opdrachtgever dient bezwaren tegen de factuur van SZamen V.O.F. binnen dertig dagen na factuurdatum Schriftelijk te richten tot SZamen V.O.F.. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Blijft Opdrachtgever in gebreke met maken van tijdig bezwaar, dan wordt hij geacht te hebben ingestemd met de hoogte van het factuur bedrag en de daaraan ten grondslag liggende, door SZamen V.O.F. verrichte, Diensten. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.


Artikel 10. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever dan wel van SZamen V.O.F. waarvan beide kennis hebben genomen in de uitvoering van de Overeenkomst en waarvan zij het vertrouwelijk karakter behoorden te begrijpen, behoudens informatie en gegevens die toegankelijk is door raadpleging van openbare bronnen.
Partijen zullen ter uitvoering van de Overeenkomst alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van beider belangen.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

SZamen V.O.F. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. SZamen V.O.F. heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Alle door SZamen V.O.F. verstrekte bescheiden en gegevens zoals, doch niet beperkt tot, rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen en software, ongeacht de gegevensdrager waarop die bescheiden en gegevens zich bevinden, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Opdrachtgever.
De in het vorige lid bedoelde gegevens en bescheiden mogen niet door de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van SZamen V.O.F. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of op enigerlei wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien SZamen V.O.F. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
SZamen V.O.F. is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door of verband houdende met de uitvoering van de Diensten.
Behoudens grove schuld en opzet, is SZamen V.O.F. nimmer aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect aan personen of goederen van de Opdrachtgever en/of van derden is toegebracht. SZamen V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van ondergeschikten.
SZamen V.O.F. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SZamen V.O.F. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SZamen V.O.F. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
SZamen V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Indien SZamen V.O.F. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SZamen V.O.F. beperkt tot het ter zake van de desbetreffende opdracht door SZamen V.O.F. aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag.
Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking in de vorige leden is de aansprakelijkheid van SZamen V.O.F. in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade Schriftelijk bij SZamen V.O.F. heeft gemeld.
Ieder recht op schadevergoeding vervalt na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de schadetoebrengende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.


Artikel 13. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart SZamen V.O.F. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SZamen V.O.F. toerekenbaar is. Indien SZamen V.O.F. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SZamen V.O.F. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen zoals omschreven in het eerste lid, dan is SZamen V.O.F., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SZamen V.O.F. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

SZamen V.O.F. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en alle daaronder gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
In geval van strijdigheid tussen een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en een bepaling uit de Overeenkomst, dan prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
Indien een of meer artikelen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen zo nodig in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.
Alle geschillen, direct of indirect uit de Overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter aanhangig worden gemaakt, behoudens voor zover dwingend recht anders bepaalt.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.