Klachtenprocedure

Wij proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar waar mensen werken worden soms ook fouten gemaakt. Mocht je een klacht hebben dan willen wij je vragen onderstaande procedure te volgen.

SZamen beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we je beter kunnen adviseren. Om je te verzekeren van een goede afhandeling van jouw klacht heeft SZamen een duidelijke klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat jouw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten snel worden afgehandeld.

1. Klacht indienen
Je kunt jouw klacht schriftelijk indienen (per post of per e-mail). Je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij handelen jouw klacht vervolgens binnen 3 weken af.

2. Jouw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met je zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen SZamen gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeter-acties SZamen aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer je het met de uitspraak oneens bent, kun je binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van SZamen VOF. Je wordt dan uitgenodigd om jouw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvang je van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
Wanneer je vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kun je je wenden tot de Geschillencomissie Arbodiensten te Tilburg. 

Uitzondering
- Onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige om het werk (gedeeltelijk) te hervatten (de klacht is dan niet ontvankelijk). Hiervoor kun je een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Aanmelden voor nieuwsbrief